Інформація щодо використання коштів обласного бюджету на проведення заходів регіональних програм

Інформація щодо використання коштів обласного бюджету на проведення заходів державних програм

 

 Розпорядження про проект змін до регіональної цільової програми "Електронна охорона здоров'я"

231 23062017

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ХІІІ сесії

обласної ради VІІ скликання

09.06.2017494

Регіональна цільова програма «Електронна охорона здоров’я»

на 2017 - 2020 роки

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент охорони здоровя обласної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

3.

Розробник Програми

Департамент охорони здоровя обласної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний

виконавець Програми

Департамент охорони здоровя обласної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Департаменти обласної державної адміністрації: охорони здоров’я, економічного розвитку та торгівлі, фінансів, відділ інформаційних технологій та юридичне управління апарату обласної державної адміністрації

7.

Терміни реалізації Програми

2017 - 2020 роки

8.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

2017 - 2020 роки

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Обласний, Херсонський та Новокаховський міські, районні бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад (ОТГ)

10.

Загальний обсяг   фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

73606,91 тис. грн

 

у тому числі коштів державного бюджету

-

 

у тому числі коштів обласного бюджету

15601,44 тис. грн.

11.

Основні джерела фінансування Програми

Обласний та місцеві бюджети


1. Загальна частина

Сучасні результати науково-технічного прогресу, розвиток електронних технологій та програмних продуктів потребують нових рішень в галузі охорони здоров'я, а саме: нових методів діагностики та профілактики захворювань, новий різновид охорони здоров'я.

Електронна охорона здоров'я – це комбіноване використання у закладах охорони здоров'я області електронних інформаційних та комунікаційних технологій (далі - ІКТ), доступ до електронних медичних послуг для пацієнта і медичного працівника. Підвищення якості надання медичних послуг тощо.

На сьогодні комп’ютери та програмне забезпечення широко використовуються у закладах охорони здоров’я, проте не всі з них мають однаковий рівень інформатизації, зокрема у більшості закладів клінічна практика, профілактична робота відображаються на паперових носіях і комп’ютери не є складовою частиною інформаційного потоку.

У галузі охорони здоров'я України почалося впровадження цільових інструментів ІКТ для підтримки певних робочих процесів, а саме реєстрів стаціонарних хворих, амбулаторних пацієнтів на рівні міст або окремих районів.

Не стоїть осторонь від цих процесів медична галузь Херсонщини. В області, вперше в Україні, електронну охорону здоров’я планується на першому етапі впроваджувати на всій первинній ланці надання медичної допомоги.

2. Мета Програми

Основною метою Програми є суттєве підвищення якості надання медичних послуг населенню області, створення умов для ефективних, якісних і доступних медичних послуг за допомогою безперервного збору інформації, обміну даними та спільної взаємодії між лікувально-профілактичними закладами області.

3. Основні завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

запровадження комбінованого використання ІКТ в закладах охорони здоров'я первинної ланки надання допомоги (центри первинної медико-санітарної допомоги);

на період 2017 - 2020 роки – забезпечення первинної ланки персоніфікованою базою даних пацієнтів (міст, районів, об’єднаних територіальних громад), електронною реєстратурою, електронною обліково-звітною документацією, використання електронних рецептів тощо.

Завдання і заходи з реалізації Програми наведені у додатку.

4. Фінансове забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є обласний, Херсонський та Новокаховський міські, районні бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. Також для виконання завдань і заходів з реалізації Програми можуть залучатися міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

Фінансування Програми здійснюється у межах видатків, передбачених у місцевих бюджетах області, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми визначені у додатку.

5. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація завдань і заходів Програми у закладах першого рівня дозволить суттєво поліпшити якість обслуговування та надання населенню медичної допомоги за рахунок зменшення черг на прийом до лікаря, профілактичну направленість первинної ланки, забезпечити скорочення часу для діагностики та лікування хворих, зниження рівня захворюваності, зменшення випадків зловживань при розподілі пільгових медикаментів серед дітей та дорослих, оперативний контроль за вакцинацією дітей, диспансеризацією населення тощо.

6. Шляхи та способи впровадження Програми

Програма передбачає запровадження медичних інформаційних та комунікаційних технологій у закладах первинного рівня надання медичної допомоги області, затвердження штатного розпису відділу електронної охорони здоров'я та придбання обладнання для ДАТА-центру та центрів первинної медико-санітарної допомоги і їх складових – лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, забезпечення лікарів автоматизованими робочими місцями (АРМ), створення локальних мереж у закладах з підключенням до Internet та АРМ, розроблення технічного завдання на побудову комплексної системи захисту медичної інформації, створення реєстру пацієнтів на рівні села, селища, селища міського типу, міста та в цілому по області, організацію електронної реєстратури, медичних карт пацієнта, електронних рецептів, листків непрацездатності, а також інші заходи.

20171 01

20171 02

20171 03

20171 04

20171 05

20171 06

20171 07

20171 09

20171 10

20171 11

20171 12

20171 14